Vízia a budúcnosť | H2Tech

Vízia a budúcnosť

H2Tech prináša najmodernejšie vodíkové technológie a postupy na Slovensko. V spolupráci so zahraničnými partnermi a vysoko kvalitným know how odborníkov v oblasti vodíkových technológií vytvárame ucelené vodíkové reťazce a prepájame rôzne sektory hospodárstva.

Vodík a energia majú dlhú spoločnú históriu – od poháňania prvých spaľovacích motorov pred viac ako 200 rokmi až po to, že sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného rafinérskeho priemyslu. Je ľahký, skladovateľný, energeticky hustý a nevytvára žiadne priame emisie znečisťujúcich látok ani skleníkových plynov. Ale aby vodík významne prispel k prechodu na čistú energiu, musí byť vyrobený z čistého zdroja energie alebo z nízkouhlíkovej energie a prijatý v odvetviach, kde takmer úplne chýba, ako je doprava, budovy, odpadové hospodárstvo a výroba energie.

Dodávka vodíka pre priemyselných užívateľov je v súčasnej dobe veľkým biznisom po celom svete. Dopyt po vodíku, ktorý sa od roku 1975 viac ako strojnásobil, stále rastie - v súčasnosti vodík však takmer výlučne dodávaný z fosílnych palív (zemný plyn a uhlie).

V dôsledku toho je výroba vodíka zodpovedná za približne 830 miliónov ton emisií oxidu uhličitého ročne, čo je ekvivalent emisií CO2 v Spojenom kráľovstve a Indonézii dohromady.

H2Tech chce podporiť vodík z čistých a nízkouhlíkových zdrojov a prispieť tak k dekarbonizácii slovenskej ekonomiky.

  • Vo využívaní vodíka dnes dominuje priemysel, a to: rafinácia ropy, výroba amoniaku, výroba metanolu a výroba ocele. Prakticky všetok tento vodík sa dodáva z fosílnych palív, takže existuje značný potenciál zníženia emisií pomocou čistého vodíka.
  • V oblasti dopravy závisí konkurencieschopnosť automobilov s vodíkovými palivovými článkami od nákladov na palivové články a čerpacích staníc, zatiaľ čo v prípade nákladných a úžitkových automobilov je prioritou zníženie dodanej ceny vodíka
  • V budovách by mohol byť vodík primiešaný do existujúcich sietí zemného plynu, s najvyšším potenciálom vo viacrodinných a komerčných budovách, najmä v husto obývaných mestách, pričom dlhodobejšie perspektívy by mohli zahŕňať priame využitie vodíka vo vodíkových kotloch alebo palivových článkoch.
  • Pri výrobe energie je vodík jednou z vedúcich možností skladovania obnoviteľnej energie a vodík a amoniak je možné používať v plynových turbínach na zvýšenie flexibility energetického systému. Na zníženie emisií by sa amoniak mohol používať aj v uhoľných elektrárňach.
  • V odpadovom hospodárstve sa vodík vyrába ako vedľajší produkt pri likvidácii odpadu, takže ho možno ľahko skladovať a využiť v iných odvetviach ako palivo.

Našim cieľom je vodíkové mesto, ktoré možno definovať ako akékoľvek mesto, ktoré integruje vodík do svojho hospodárstva a infraštruktúry na zníženie emisií uhlíka. Medzi kľúčové body integrácie patrí skladovanie energie, doprava, odpadové hospodárstvo a priemysel.

K dekarbonizácii musí dôjsť plošne a mestá poskytujú dostatok príležitostí na iniciatívy v oblasti dekarbonizácie z rôznych dôvodov. Po prvé, mestá sú zodpovedné za viac ako 70% svetových emisií uhlíka, napriek tomu, že zaberajú iba 2% zemskej plochy. Spotrebúvajú tiež viac ako dve tretiny svetovej energie. Mnoho miest je často v prvej línii extrémnych poveternostných udalostí zhoršovaných klimatickou krízou. Takáto expozícia poskytuje viac dôvodov na implementáciu adaptačných a zmierňujúcich opatrení.

Očakáva sa, že vďaka svojmu potenciálu nulových emisií a uplatniteľnosti vo všetkých energetických odvetviach bude vodík v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu v dekarbonizovaných ekonomikách. Nedávna popularita vodíka bola spôsobená technologickými vylepšeniami. Elektrolyzéry a palivové články zaznamenali pokles CAPEX. Čo je dôležitejšie pre výrobu zeleného vodíka, obnoviteľná elektrina zo solárnej energie a vetra dosiahla rekordné minimá. V dôsledku toho sme videli značné investície do vodíka v celom hodnotovom reťazci.

Vodíkové mestá budú mať pravdepodobne mnoho podôb, ale základná téma je stále rovnaká: čistý vodík pomôže pri znižovaní emisií. V elektrickom odvetví môže vodík skladovať prebytočnú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov dlhšie ako batérie, a tým kompenzovať výkyvy v dodávkach elektrickej energie. Schopnosť vodíka fungovať ako úložné médium bude zásadná, pretože do siete sú integrované vyššie úrovne obnoviteľných zdrojov. Mestá môžu implementovať verejnú dopravu na vodíkový pohon, ako sú autobusy a vlaky. Mnoho krajín na celom svete má ambiciózne plány na zvýšenie nasadenia vodíkových čerpacích staníc, čo je zásadný krok v rozvoji vodíkovej infraštruktúry. V priemyselných centrách sa vodík už vo veľkom používa, ale vyrába sa z fosílnych palív. Vo vodíkových mestách zajtrajška môže zelený vodík pomôcť pri znižovaní emisií v priemyselnom sektore, ktorý je notoricky ťažké dekarbonizovať


Kontakt

H2 Tech s.r.o.
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Slovenská republika

Zobraziť mapu
 

TELEFóN:  +421 905 989 059
E-MAIL:  info@h2-tech.eu